پایگاه خبری شاهرود
زنده بودن را به بیداری بگذرانیم که سالها به اجبار خواهیم خفت
درباره وبلاگ


اطـلاع رسـانی به هنـگام، دقیـق، شفـاف و هماهنگ، بهترین و بسترسازترین اهرم برای آمـاده كردن افـكار عمـومـی و فرهنگ سازی است.
بر این اسـاس و بـه مـنـظـور اطـلاع رسـانـی، پایگاه خبری شاهرود را ایجاد کردیم.
پایگاه نوپای خبری شاهرود، دست همكاری و هـمـراهی بـه سـوی هـمـه دسـت انـدركاران رسانه های خبری و اندیشه پردازان دراز كرده و خــود را نـیـازمـنـد بـهـره گـیـری از نـظــــرات و تجربیات شما می داند.
استفاده از مطالب و تصاویر وبلاگ با ذکر منبع بلامانع میباشد .

مدیر وبلاگ : خبرنگار
مطالب اخیر
نویسندگان

 شهر شاهرود:
ستاد انتخابات شهرستان شاهرود اسامی منتخبین مردم در شورای اسلامی شهر شاهرود را اعلام كرد.
به گزارش کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات ستاد انتخابات شهرستان شاهرود، در انتخابات چهارمین دوره‌ی شوراهای اسلامی شهر و روستا از بین 95 نامزد شورای اسلامی شهر شاهرود 11 نفر به عنوان اعضای اصلی و 5 نفر به عنوان اعضای علی البدل انتخاب و معرفی شدند.

اسامی اعضای اصلی چهارمین دوره‌ی شورای اسلامی شهر شاهرود به ترتیب دارندگان بیشترین رأی بدین شرح است :

1 - خانم زهرابیگم موسوی نام پدرسید رضا دارای 13120 رای
2 - آقای حسین قنبریان نام پدرمحمدعلی دارای 11267 رای
3 - آقای جمشید شكوهی نام پدرعلی اكبر دارای 10754 رای
4 - آقای سیدحسن میرفانی نام پدرسید محمد هادی دارای 10156 رای
5 - آقای مرتضی احمدیان نام پدرعلی دارای 9609 رای
6 - آقای حسین وكیلیان نام پدرعلی دارای 8766 رای
7 - آقای رمضانعلی باقری نام پدرعباس دارای 8487 رای
و
8 - آقای سیدجواد بیطرف نام پدرسیدمیراسمعیل دارای 7177 رای
9 - آقای سیدعلی اكبر حسینی نام پدرمیرزاحسین دارای 7107 رای
10 - آقای حسن عرب نام پدرعلی دارای 7064 رای
11 - آقای حجت اله حسام نام پدراکبر دارای 6959 رای

همچنین اسامی اعضای علی البدل چهارمین دوره‌ی شورای اسلامی شهر شاهرود به ترتیب دارندگان بیشترین رأی بدین شرح است: 
1 - آقای علی باقری نام پدر عباس دارای 6640 رای
2 - آقای حسین نظریان نام پدر محمد ابراهیم دارای 6263 رای
3 - آقای احمد شریعتمدارطهرانی نام پدر شیخ حسن دارای 6227 رای
4 - آقای غلامرضا همتیان نام پدر محمدعلی دارای 5553 رای
5 - آقای وحید طالع زاری نام پدر ابراهیم دارای 5506 رای


شهر بسطام:
ستاد انتخابات شهرستان شاهرود اسامی منتخبین مردم در شورای اسلامی شهر بسطام را اعلام كرد.
به گزارش کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات ستاد انتخابات شهرستان شاهرود، در انتخابات چهارمین دوره‌ی شوراهای اسلامی شهر و روستا از بین 30 نامزد شورای اسلامی شهر بسطام 5 نفر به عنوان اعضای اصلی و 2 نفر به عنوان اعضای علی البدل انتخاب و معرفی شدند.

اسامی اعضای اصلی چهارمین دوره‌ی شورای اسلامی شهر بسطام به ترتیب دارندگان بیشترین رأی بدین شرح است :
1 - آقای محسن حسنی نام پدرعبد العلى دارای 2071 رای
2 - آقای نصرت الله خدامی نام پدرعباسعلی دارای 1389 رای
3 - آقای محمود حاجی حسنی نام پدرمحمد دارای 962 رای
4 - آقای علی عباسی نام پدرحسن دارای 919 رای
5 - آقای محمدهاشم حسنی نام پدرغلامرضا دارای 834 رای

همچنین اسامی اعضای علی البدل چهارمین دوره‌ی شورای اسلامی شهر بسطام به ترتیب دارندگان بیشترین رأی بدین شرح است:
1 - آقای علی رضوانی نام پدر احمد دارای 799 رای
2 - آقای علی اكبر آقامیرزائی نام پدر محمدعلی دارای 776 رایشهر بیارجمند:
ستاد انتخابات شهرستان شاهرود اسامی منتخبین مردم در شورای اسلامی شهر بیارجمند را اعلام كرد.
به گزارش کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات ستاد انتخابات شهرستان شاهرود، در انتخابات چهارمین دوره‌ی شوراهای اسلامی شهر و روستا از بین12 نامزد شورای اسلامی شهر بیارجمند 5 نفر به عنوان اعضای اصلی و 2 نفر به عنوان اعضای علی البدل انتخاب و معرفی شدند.

اسامی اعضای اصلی چهارمین دوره‌ی شورای اسلامی شهر بیارجمند به ترتیب دارندگان بیشترین رأی بدین شرح است :
1 - آقای علیرضا احمدی نام پدرمحمدرضا دارای 698 رای
2 - آقای اسماعیل قلیان نام پدرقربانعلی دارای 581 رای
3 - آقای محمد باقری نام پدرحسین دارای 522 رای
4 - آقای سیدرضا حسینی نام پدرسیدمهدی دارای 512 رای
5 - آقای رحمت اله باقری نام پدرذبیح ا... دارای 415 رای

همچنین اسامی اعضای علی البدل چهارمین دوره‌ی شورای اسلامی شهر بیارجمند به ترتیب دارندگان بیشترین رأی بدین شرح است: 
1 - آقای غلامرضا كریمی نام پدر مجتبی دارای 413 رای
2 - آقای علی باقری نام پدر رجبعلی دارای 401 رای


شهر کلاته خیج:
ستاد انتخابات شهرستان شاهرود اسامی منتخبین مردم در شورای اسلامی شهر کلاته‌خیج را اعلام كرد.
به گزارش کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات ستاد انتخابات شهرستان شاهرود، در انتخابات چهارمین دوره‌ی شوراهای اسلامی شهر و روستا از بین 16 نامزد شورای اسلامی شهر کلاته‌خیج 5 نفر به عنوان اعضای اصلی و 2 نفر به عنوان اعضای علی البدل انتخاب و معرفی شدند.

اسامی اعضای اصلی چهارمین دوره‌ی شورای اسلامی شهر کلاته‌خیج به ترتیب دارندگان بیشترین رأی بدین شرح است :
1 - آقای گل محمد عرب نجفی نام پدرمحمد دارای 1484 رای
2 - آقای ابراهیم خالقیان نام پدرحسنعلی دارای 1466 رای
3 - آقای جواد عربعامری نام پدرمحمدرضا دارای 1448 رای
4 - آقای ولى اله عجم نام پدرصفرعلى دارای 1248 رای
5 - آقای محمد عرب نجفی نام پدرمسلم دارای 1094 رای

همچنین اسامی اعضای علی البدل چهارمین دوره‌ی شورای اسلامی شهر کلاته‌خیج به ترتیب دارندگان بیشترین رأی بدین شرح است: 
1 - آقای علی محمد عرب زینلی نام پدر عیسی دارای 872 رای
2 - آقای عزت الله عرب انصاری نام پدر كریم دارای 721 رای


شهر مجن:
ستاد انتخابات شهرستان شاهرود اسامی منتخبین مردم در شورای اسلامی شهر مجن را اعلام كرد.
به گزارش کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات ستاد انتخابات شهرستان شاهرود، در انتخابات چهارمین دوره‌ی شوراهای اسلامی شهر و روستا از بین 13 نامزد شورای اسلامی شهر مجن 5 نفر به عنوان اعضای اصلی و 2 نفر به عنوان اعضای علی البدل انتخاب و معرفی شدند.

اسامی اعضای اصلی چهارمین دوره‌ی شورای اسلامی شهر شاهرود به ترتیب دارندگان بیشترین رأی بدین شرح است :
1 - آقای احمد نوشك نام پدرموسی دارای 1386 رای
2 - آقای علی بابائی نام پدرعبدالله دارای 1339 رای
3 - آقای قاسم یوسفی نام پدرعبدالله دارای 1221 رای
4 - آقای ابراهیم احمدمجنی نام پدرمحمدعلی دارای 1219 رای
5 - آقای محمدرضا محمدتقی نام پدرعلی اصغر دارای 1037 رای

همچنین اسامی اعضای علی البدل چهارمین دوره‌ی شورای اسلامی شهر مجن به ترتیب دارندگان بیشترین رأی بدین شرح است:
1 - آقای سیدحسین میرباقری نام پدر سیدعلی اصغر دارای 1037 رای
2 - آقای علی اصغر ملانجفی نام پدر محمداسماعیل دارای 1003 رای


شهر رودیان:
ستاد انتخابات شهرستان شاهرود اسامی منتخبین مردم در شورای اسلامی شهر رودیان را اعلام كرد.
به گزارش کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات ستاد انتخابات شهرستان شاهرود، در انتخابات چهارمین دوره‌ی شوراهای اسلامی شهر و روستا از بین 11 نامزد شورای اسلامی شهر رودیان 5 نفر به عنوان اعضای اصلی و 2 نفر به عنوان اعضای علی البدل انتخاب و معرفی شدند.

اسامی اعضای اصلی چهارمین دوره‌ی شورای اسلامی شهر رودیان به ترتیب دارندگان بیشترین رأی بدین شرح است :
1 - آقای محمدمهدی بسطامی نام پدرحجت الله دارای 1009 رای
2 - آقای حمیدرضا عامری نام پدرمحمد دارای 1004 رای
3 - آقای سیدعباس طباطبائی نام پدرسیدمهدی دارای 1001 رای
4 - آقای محمدعلی بخشی نام پدرمحمدتقی دارای 843 رای
5 - آقای محسن عربعامری نام پدرعلی دارای 695 رای

همچنین اسامی اعضای علی البدل چهارمین دوره‌ی شورای اسلامی شهر رودیان به ترتیب دارندگان بیشترین رأی بدین شرح است:
1 - آقای محمدرضا عجمی نام پدر اسماعیل دارای 588 رای
2 - خانم وجیهه كرمی نام پدر خسرو دارای 528 رای
نوع مطلب : اخبار شاهرود، انتخابات، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


صفحات جانبی
آمار وبلاگ
  • آخرین بروز رسانی :
.
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic